Chtěli byste se na něco zeptat? Rádi Vám odpovíme!

Proč pružné potrubí z podavače v kotli na pelety tmavne?

Pružné potrubí ztmavne, protože spaliny pronikají do podavače paliva. Důvodem pronikání spalin do podavače může být příliš nízký tah komína, neprovedení přívodu vzduchu do kotelny, přeplněný a znečištěný hořák nebo špinavý výměník kotle.

Musím mít přívod vzduchu, když mám v komíně větrací mřížku? Není to totéž?

Pro spalování je nezbytný přívod vzduchu. Na každý kubický metr spalin vypouštěných komínem musí být do kotelny přiveden jeden kubický metr vzduchu zvenčí. Větrací mřížka je vstupní otvor do odtahového kanálu ventilace. Kotelna musí být vybavena systémem přívodu vzduchu z vnějšku. Instalace přívodu vzduchu se obvykle provádí tzv. vzduchovodem.

Proč nejde nastavit teplotu kotle na méně než 60 °C.

Kotel na tuhá paliva by měl pracovat s teplotou 65-75 °C. Proces spalování pak probíhá správně s nejnižší spotřebou paliva. Příliš nízká teplota kotle snižuje teplotu ve spalovací komoře a brání správnému spalování paliva. V důsledku nesprávného spalování se do okolí uvolňují škodlivé plyny a prachové částice, kotel se rychle zašpiní a roste spotřeba paliva.

Mělo by se palivo (pelety) při výměně znovu zvážit?

Vzhledem k rozdílnosti pelet, zejména jejich průměru, hustoty, vlhkosti a délky, doporučujeme ověřit výkon podávání paliva. U výrazně odlišných pelet dosahují rozdíly ve výkonu podávání až 70 %. Největší rozdíl dosahuje výkon podavače při změně průměru pelety z 6 na 8 mm.

Je vzduchovod do kotelny nezbytný?

Koneckonců mám v kotelně okno (jaký je správný průměr vzduchovodu?)
Ke spalování paliva je nutný stálý přísun vzduchu. Do místnosti, kde je kotel nainstalován, musí být přiveden vzduch zvenčí budovy (to je definováno stavebními předpisy). Přívod vzduchu by měl mít průřez nejméně 200 cm2 (nejméně však 5 cm2 na 1 kW výkonu kotle). Přívod vzduchu v malých budovách je obvykle prováděn pomocí vzduchovodu. Okno nefunguje jako přívod vzduchu (lze jej zavřít, moderní okna jsou navíc těsná), okno plní funkci přirozeného osvětlení místnosti.

Jak často je potřeba kotel čistit?

Četnost čištění lze určit sledováním činnosti kotle po dobu několika týdnů, závisí na množství a kvalitě spotřebovaného paliva. Při vytápění jednotlivých bytů a domů se kvůli nízké spotřebě paliva, palivo do zásobníku doplňuje obvykle jednou týdně a čištění hořáku a kotle se provádí stejně často. U větších kotlů, kde je vyšší spotřeba paliva, se doporučuje vyčistit kotel a hořák pokaždé po nasypání paliva do zásobníku. Pokud je palivo nižší kvality, je nutné frekvenci čištění stanovit individuálně.

Mám komín o průměru menším než 150 mm, co mám udělat, aby kotel fungoval správně.

Kotel musí být připojen k samostatnému kouřovodu. Komín by měl mít minimální průměr 150 mm nebo průřez 140 x 140 mm. Rozměry komína vycházejí ze stavebních předpisů. Správné fungování
kotle ovlivňují také další aspekty, jako je provedení komína, jeho kvalita a těsnost. Komín by měl mít tepelnou izolaci a měl by přečnívat o min. 60 cm nejvyšší hranu střechy. Správné fungování kotle ovlivňuje také způsob jeho připojení ke komínu. Přípojka kotle ke komínu by neměla být delší než 1,5 m a měla by mít max. dvě kolena. Komínovou přípojku je vhodné tepelně izolovat. Manuál kotle (DTR) specifikuje minimální tah komína, který zajistí správnou funkci ZAŘÍZENÍ.

Proč podavač nepodává pelety ze zásobníku?

Pelety mohou obsahovat nečistoty, které zastaví přísun paliva. Zkontrolujte, zda v potrubí podavače nejsou nějaké větší nečistoty – nejčastěji papír nebo fólie – které blokují přívod paliva. Zkontrolujte, zda v oblasti podavače na dně zásobníku není prach a malé piliny nebo další nečistoty, které by omezovaly vstup pelet do podávací pružiny. Musíte také zkontrolovat činnost moto reduktoru a zda není uvolněný šroub spojující pružinu s moto reduktorem.

Koupil jsem si nebo si chci koupit pokojový termostat od firmy ... můžu ho připojit ke kotli Heiztechnik? Co bude moci ovládat?

K řídicímu systému kotle lze připojit libovolný beznapěťový termostat typu ON/OF. K regulace lze připojit dva termostaty. Jeden může ovládat čerpadlo topného systému, druhý může ovládat ventilové čerpadlo a podle nastavení a vybavení také směšovací ventil.

Jak mám nastavit kotel po výměně paliva?

Když si koupíte nové palivo a zaregistrujete změny činnosti hořáku, zkontrolujte množství paliva přiváděného hlavním podavačem. Vzhledem k rozdílnosti pelet se může množství paliva přiváděného do podavače lišit. Kontrola spočívá v určení výkonu podavače za jednotku času, tj. ve stanovení počtu kg pelet, které podavač dodá za hodinu provozu. Stanovení výkonu podavače je jednoduché a obsahuje následující kroky: Na ovládači kotel zastavte – „Vypnutý kotel“. Odpojte spodní část pružného spoje od hořáku a nasměrujte výstup na speciálně připravenou, např. prázdnou nádobu, do které se vysypou pelety. Pak jděte do nabídky „Test výstupů“, vyhledejte „Hlavní podavač“ a zapněte jej. Hlavní podavač začne pracovat a do nádoby se vysypou pelety. Po 10 minutách činnosti se podavač automaticky vypne. Zjistěte hmotnost nasypaného paliva. Zjištěnou hmotnost vynásobte 6 (protože 6 x 10 min. = 60 min. = 1 hodina). Takto jste určili výkon podavače za hodinu činnosti v kg pelet za hodinu. Získanou hodnotu zadejte do provozních parametrů řídicí jednotky podle následujícího schématu: „Servisní menu“, heslo 3456, „Menu hořáku“, „Obecné“, „Výkon podavače“. Do této položky zadejte vypočtenou hodnotu. Zkontrolujte, zda se hodnota uložila. Kotel se díky funkcím automatiky automaticky nakonfiguruje na správný provoz.

Co si musím koupit, abych mohl ovládat tři pohony směšovacích ventilů, oběhové čerpadlo a čerpadlo vyrovnávací nádrže?

Standardně automatika ovládá jeden pohon směšovacího ventilu. Pro rozšíření možností ovládání systému je nutné automatiku vybavit dvěma dalšími moduly.
Ventilový modul HT-tronic M-Z2, který ovládá dva akční členy směšovacích ventilů, a modul HT-tronic M-BC, který ovládá oběhové čerpadlo a čerpadlo akumulační nádrže.

S jakým výkonem si mám kotel koupit?

Správně zvolený kotel minimalizuje spotřebu paliva. V současné době pro nové budovy je množství tepla a topný výkon ZAŘÍZENÍ určován v energetických auditech. Pokud takový dokument neexistuje a není možné ho zpracovat, můžeme si výkon kotle vypočítat sami. Základní veličinou, kterou je třeba určit, je spotřeba energie na m2 vytápěné plochy. Spotřebu energie ovlivňuje hlavně způsob tepelné izolace budovy (tloušťka a kvalita materiálů) a také počet a kvalita dveří a oken. Pro individuální přibližnou volbu kotle se používá následující hodnota požadovaného výkonu kotle:

- energeticky úsporné budovy (velmi silná izolace, moderní dveře a okna) – ukazatel spotřeby energie 30-50 W/m2

- standardní budovy (středně silná izolace stěn a střechy 10-15 cm) – ukazatel spotřeby energie 50-80 W/m2

- energeticky náročné budovy (bez izolace nebo do 8 cm) - ukazatel spotřeby energie 80-120 W/m2

- energeticky velmi náročné budovy (tenké stěny bez izolace) – spotřeba energie nad 120 W/m2.

Na základě výše uvedených parametrů proveďte klasifikaci budovy a určete výši ukazatele spotřeby energie. Například budovu jsme určili jako standardní, podle tloušťky izolace, typu dveří a oken zvolíme ukazatel spotřeby ve výši 80 W/m2, vytápěná plocha domu činí 140 m2. Výpočet výkonu kotle: 80 W/m2 x 140 m2 = 11 200 W. Pro vytápění budovy bude potřeba použít kotel s výkonem 11,2 kW, pro přípravu TUV bude potřeba výkon zvýšit o další 3 kW. K vytápění budovy a pro přípravu TUV bude potřeba použít kotel o výkonu cca 15 kW.

Proč má můj kotel tak velkou spotřebu?

Množství spotřebovaného paliva vyplývá z množství energie převzaté systémem vytápění. Spálením 1 kg pelet vyrobíme přibližně 5 kWh tepelné energie. Kotel se snaží dosáhnout nastavenou teplotu, pak se automaticky vypne (kotle na pelety) a přestane spotřebovávat palivo. Pro zjištění příčiny nadměrné spotřeby paliva je nutné zkontrolovat správné fungování hořáku kotle a funkci topného systému. Hořák kotle by měl pracovat s modulací výkonu, měl by se přizpůsobovat potřebám topného systému a současně zajistit dosažení nastavené teploty. Je důležité, aby provoz v režimu modulace výkonu byl co nejdelší. Kotel by měl pracovat s nastavenou teplotou 65-75 °C. Kotel dosahuje energetické účinnosti na úrovni 90 %. Také je důležité nastavit parametry činnosti topného systému. Do jednotlivých okruhů otopné soustavy je potřeba prostřednictvím regulačních prvků (např. směšovací ventily) dodat topné médium odpovídající teploty – např. u podlahového vytápění by měla vstupní teplota činit 28-32 °C, u radiátorových systémů je to 40-60 °C (nejčastěji používané). Přesné nastavení teploty na vstupu do systému by mělo být výsledkem topné křivky automatiky pracující v ekvitermním režimu (podle počasí). Pokojové termostaty nebo termostatické hlavice by měly přívod vypnout, když teplota v místnosti dosáhne nastavenou hodnotu. Nejběžnějšími příčinami nadměrné spotřeby paliva jsou nesprávné nastavení teploty na směšovacích ventilech, termostatech a hlavicích, nebo pokud tyto prvky v systému chybí. Nadměrná spotřeba paliva je důsledkem předávání nadměrného množství tepelné energie vytápěnému objektu – nadměrného vytápění místností. Kotel má vysokou spotřebu pravděpodobně proto, že vyrábí velké množství tepelné energie, kterou přebírá rozvod budovy.

Proč se roztavilo moje pružné potrubí?

Pružná spojka je pojistka mezi hořákem a zásobníkem na palivo. Její roztavení prokazuje její zafungování proti proniknutí plamenu z hořáku do zásobníku. Důvodem pronikání spalin do podavače může být příliš nízký tah komína, neprovedení přívodu vzduchu do kotelny, přeplněný a znečištěný hořák nebo špinavý výměník kotle. Tyto příčiny se mohou vyskytovat současně a mohou se kumulovat. Je bezpodmínečně nutné je odstranit, aby se spojka znovu neroztavila.

Kotel na pelety nedosahuje nastavenou teplotu. Co mám dělat?

Kotel nedosahuje nastavenou teplotu kvůli činnosti s příliš nízkým výkonem ve vztahu ke spotřebě tepla topným systémem. Nejprve je nutné zkontrolovat, zda je odběr tepla vytápěným objektem správný a jestli ve vytápěných místnostech není příliš vysoká teplota. Současně je potřeba zvýšit výkon kotle. V nastavení řídicí jednotky v MENU HOŘÁK ve funkci MAXIMÁLNÍ VÝKON zvýšíme výkon kotle na požadovanou úroveň, která zajistí dosažení nastavené teploty.

Proč řídicí jednotka ukazuje výpadek napájení, když k ničemu takovému nedošlo?

Alarm se zobrazí, když napětí klesne pod 140 V, což je minimální napětí požadované pro správný provoz automatiky. Nedošlo k výpadku napájení, ale pokles napětí způsobil odstavení automatiky a zobrazení oznámení.