Zásady ochrany osobních údajů Společnosti Heiztechnik s.r.o. se sídlem Karlovy Vary

Zásady ochrany osobních údajů byly zpracovány na základě naregulace Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné naregulace o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. EU L 119, ze dne 4.5.2016) (dále „naregulace 2016/679“).

Pokud je v těchto zásadách použit pojem osobní údaje, označuje veškeré údaje identifikující fyzickou osobu, jako je jméno, příjmení, e- mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště atp. Zpracování osobních údajů označuje veškeré úkony prováděné na osobních údajích, jako je např. shromažďování, ukládání, uchovávání, modifikace, prohlížení, zveřejňování a mazání.

Používáním našich služeb, včetně služeb nabízených prostřednictvím našich webových stránek na adrese www.heiztechnik.pl/serwis- ht (dále „portál“), které jsou zpřístupňovány uživatelům prostřednictvím internetu, souhlasíte se zpracováním vašich údajů v souladu se těmito zásadami ochrany osobních údajů. Správcem vašich osobních údajů je společnost Heiztechnik s.r.o. se sídlem Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, DIČ CZ05884608, IČ 05884608, spisová zn. C 34234 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále „správce“).

Veškeré dotazy a požadavky týkající se zpracování osobních údajů lze zaslat správci na e-mailovou adresu: m.turzynski@heiztechnik.pl nebo běžnou poštou na adresu: Heiztechnik s.r.o. se sídlem Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, s poznámkou „Správce osobních údajů“.

 

Kdy zpracováváme vaše osobní údaje?

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme zejména, když využíváte námi nabízené služby, které poskytujeme jak tradičním způsobem, tak elektronicky prostřednictvím našich internetových stránek, např. za účelem objednání výrobků, realizace nebo vyúčtování poskytovaných služeb, registrace nebo vedení účtu/profilu na našem internetovém fóru, zveřejňování otázek nebo komentářů na internetovém fóru, čtení záznamů na internetových stránkách nebo internetovém fóru nebo pro jiné účely související se službami poskytovanými správcem.
 2. Vaše údaje zpracováváme také v souvislosti s korespondencí, kterou nám zasíláte v různých záležitostech, a to tradičním způsobem, telefonicky nebo elektronicky, včetně e-mailu.
 3. Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat za účelem zasílání marketingových zpráv, pokud nám to dovolují příslušné předpisy, jedná se o náš oprávněný zájem jako správce vašich osobních údajů, jelikož jste nám k tomu dali svůj souhlas.
 4. Vaše údaje zpracováváme také v souvislosti s povinnostmi, které nám ukládají platné předpisy, např. v oblasti účetnictví nebo daní.
 5. Pokud se zdržujete na pozemcích nebo v budovách správce údajů, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také v našem systému kamerového sledování (záznam obrazu).

 

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje?

Vaše údaje shromažďujeme následujícím způsobem:

 1. když nám své údaje poskytnete osobně ve formulářích, které jsou zaslány správci, v papírové podobě, pomocí internetových stránek (např. v registračním formuláři pro on-line fórum nebo v příspěvcích na fóru), sociální sítě (např. prostřednictvím naší fanpage, zveřejňování komentářů nebo zasílání interních zpráv prostřednictvím sociálních sítí), e-mailem, běžnou poštou, telefonicky nebo jiným způsobem;
 2. automaticky, když se nacházíte v oblasti, která podléhá kamerovému sledování správce (záznam obrazu na pozemcích a v budovách správce) nebo když používáte naše internetové stránky nebo aplikaci (vaše údaje shromažďujeme např. pomocí cookies nebo jiných dostupných nástrojů, které nám umožňují profilovat vaše potřeby);
 3. když je obdržíme od třetích stran, např. subjektů, které s námi spolupracují při realizaci dopravy, montáže nebo servisu topných kotlů.

 

Musím vám poskytnout své osobní údaje?

Své údaje poskytujete dobrovolně. V některých situacích je poskytování údajů nezbytné, například při uzavření smlouvy nebo za účelem řádného poskytování služeb (např. dodání náhradních dílů na adresu, kterou nám poskytnete). Někdy je však poskytnutí údajů povinné a vyplývá z platných právních předpisů (např. pro účetní a daňové účely).

 

Za jakým účelem a na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro následující účely:

 • výkon nebo vyúčtování dodávek a servisu topných kotlů nebo náhradních dílů (včetně změn a zrušení objednávky), poskytování poradenských služeb pro instalační pracovníky a servisní techniky topných kotlů vyráběných správcem, registrace nebo vedení účtu/profilu na internetovém fóru správce, zveřejňování otázek nebo komentářů na internetovém fóru, čtení záznamů na internetových stránkách nebo internetovém fóru nebo jiných služeb poskytovaných správcem – právním základem takového zpracování osobních údajů údaje je jejich nezbytnost za účelem plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo jednání na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) naregulace Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naregulace o ochraně údajů) – dále „naregulace“);
 • zasílání marketingových sdělení osobám, které poskytly souhlas – právním základem tohoto zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) naregulace).
 • plnění zákonné povinnosti správce, např. zákonné povinnosti uchovávat údaje po stanovenou dobu (např. účetní doklady), shromažďování informací za účelem identifikace nebo ověření fyzické osoby, předání údajů oprávněným orgánům nebo subjektům (např. policii, státnímu zastupitelství atd.) – právním základem tohoto zpracování je plnění zákonných povinností správce (čl. 6 odst. 1 písm. c) naregulace);
 • vyřizování vašich dotazů nebo požadavků (např. korespondence adresovaná správci, žádosti o uplatnění vašich práv na ochranu osobních údajů, stížnosti, dotazy atd.), zjišťování, vyšetřování nebo obrana nároků správce z titulu jeho činnosti, přímého marketingu vlastních výrobků nebo služeb, sledování aktivity nebo profilování potřeb uživatelů na internetových stránkách nebo za účelem uplatňování jiných oprávněných zájmů správce nebo třetí strany – právním základem takového zpracování osobních údajů je nezbytnost zpracování pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce nebo třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) naregulace);
 • kamerového sledování nemovitostí správce (pozemků a budov) za účelem ochrany majetku, bezpečnosti, kontroly výrobního procesu nebo utajení informací, jejichž zveřejnění by mohlo způsobit škodu zaměstnavateli – právním základem takového zpracování osobních údajů je nezbytnost zpracování pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce nebo třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) naregulace) a čl. 222 zákona ze dne 26. června 1974, zákoníku práce;

 

Jaká jsou moje práva jako subjektu údajů?

Máte následující práva:

 1. právo být informován o tom, kdo, za jakými účely a jaký druh vašich osobních údajů zpracovává, komu jsou vaše údaje zpřístupněny, po jaké období jsou zpracovávány, právech, na která máte nárok jako subjekt osobních údajů, jaký je zdroj údajů (pokud údaje nepocházejí přímo od vás), zda údaje podléhají automatizovanému rozhodování a zda jsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím;
 2. právo na přístup k vašim osobním údajům; právo na opravu údajů;
 3. právo k vymazání údajů (tzv. právo být zapomenut);
 4. právo k omezení zpracování údajů;
 5. právo být informován o opravě nebo vymazání vašich údajů;
 6. právo na přenos údajů (právo obdržet osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu);
 7. právo vznést námitku proti zpracování údajů na základě oprávněného zájmu správce nebo za účelem plnění úkolu ve veřejném zájmu; právo podat stížnost u dozorového orgánu v oblasti ochrany osobních údajů

 

Pliki cookies i inne technologie podobnego rodzaju

Cookies jsou malé textové soubory nainstalované na ZAŘÍZENÍ uživatele, který si prohlíží internetové stránky. Obvykle obsahují jedinečné číslo, dobu uložení v ZAŘÍZENÍ a název internetové domény, ze které pocházejí.

 Používáním výchozího nastavení vašeho webového prohlížeče souhlasíte s instalací cookies na vaše ZAŘÍZENÍ. Svůj souhlas s instalací cookies můžete kdykoli odvolat změnou nastavení ve svém prohlížeči.

Soubory cookie používáme především k zobrazování obsahu a zlepšování kvality našich služeb (tzv. servisní soubory cookie). Soubory cookie používáme hlavně k zobrazování obsahu a zlepšování kvality našich služeb (tzv. servisní soubory cookie).

Používáme následující typy cookies:

 1. cookies s údaji zadanými uživatelem webu (ID relace) po dobu trvání relace;
 2. ověřovací cookies používané pro služby, které vyžadují ověřování po dobu trvání relace;
 3. cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. používané k odhalování podvodů v oblasti autentizace;
 4. relační cookies pro multimediální přehrávače (např. flash player) po dobu trvání relace;
 5. permanentní cookies používané k personalizaci uživatelského rozhraní po dobu trvání relace nebo o něco delší, soubory cookies používané k monitorování provozu na internetových stránkách, tj. analýza dat.cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych.

 

Doba zpracování údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu:

1) platnosti smluv mezi vámi a správcem;

2) vyřizování korespondence, kterou nám zasíláte, včetně žádostí, dotazů nebo stížností atd.;

3) zpracování vašich údajů na základě vašeho souhlasu až do jeho odvolání, např. když jste nám dali souhlas ke zpracování vašich údajů pro marketingové účely;

4) uvedenou v platných předpisech, pokud tyto předpisy stanoví povinnost zpracovávat nebo uchovávat osobní údaje, např. údaje uvedené na daňových dokladech uchováváme po dobu 5 let od konce roku, ve kterém byl daňový doklad vystaven a údaje zachycené v nahrávkách z kamerového systému uchováváme po dobu nepřesahující 3 měsíce od data jejich záznamu nebo do pravomocného ukončení regulace, pokud obrazové záznamy představují důkaz v soudním regulace nebo se správce dozvěděl, že mohou představovat důkaz v regulace.

Doba zpracování osobních údajů může být pokaždé prodloužena o dobu promlčení nároků, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné k uplatnění jakýchkoli nároků nebo k obraně proti těmto nárokům. Po uplynutí této doby budou údaje zpracovány pouze v rozsahu a po dobu stanovenou zákonem